Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Organizacje Publicznej Służby Krwi

Podstawą prawną działania Publicznej Służby Krwi (PSK) jest Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 rok z późn. zm. Minister Zdrowia koordynuje działalność w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew, a także zatwierdza plany działania w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowane przez Instytut. 

PSK w Polsce charakteryzuje jednolita struktura organizacyjna i jednolity system zapewnienia jakości. Do podstawowych zadań PSK należą:

  • Zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki (kwalifikacja dawców, prowadzenie rejestru dawców, pobieranie, przetwarzanie,  przechowywanie oraz wydawanie krwi i składników krwi),
  • Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa poprzez akcje promocyjne
  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizowanie szkoleń, itp.
  • Udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i składnikami krwi.
  • Nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie czynności i badań związanych z przetaczaniem krwi.

W ramach publicznej służby krwi w Polsce uprawnione do pobierania, przetwarzania krwi oraz zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i składniki krwi są wyłącznie:

Nadzór specjalistyczny nad działalnością tych jednostek organizacyjnych sprawuje Instytut Hematologii i TransfuzjologiiMinisterstwo Zdrowia i NCK.

Dodatkowe informacje dla krwiodawców można znaleźć na stronie: http://www.darkrwi.info.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze