Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Cele i zadania RCKiK

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze oraz prowadzenie usług laboratoryjnych.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo podkarpackie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie posiada:


Akredytację w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników udzieloną przez Ministra Zdrowia.
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr GIF-IW-N-4001/WTC275/278/12 na wytwarzanie produktu leczniczego - składników krwi.
Zaświadczenie stwierdzające, że Laboratorium Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymało numer identyfikacyjny 0989.
Zaświadczenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dla Pracowni Biologii Molekularnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie uprawniające do wykonywania badania osocza metodami biologii molekularnej.
Certyfikat GMP Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr GIF-IW-N-4022/120/11 potwierdzający, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

Do zadań Regionalnego Centrum należy głównie:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew odpowiednio w regionalnym centrum, Wojskowym Centrum albo Centrum MSW;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;
 7. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 8. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 9. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 10. sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 11. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 12. dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 13. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 14. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
 15. krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 16. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
 17. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 18. uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
 19. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze