Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Identyfikacyjna karta grupy krwi

WARUNKI WYDANIA IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI HONOROWEMU DAWCY KRWI

Bezpłatnie identyfikacyjną kartę grupy krwi  otrzymują Honorowi Krwiodawcy, którzy:

  1. Oddali krew lub jej składniki na terenie województwa podkarpackiego co najmniej raz  w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
  2. Nie są już czynnymi dawcami krwi, ale oddawali krew lub jej składniki  na terenie województwa podkarpackiego i posiadają legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi lub oddali ilość krwi lub jej składników odpowiadającą ilości uprawniającej do jej otrzymania.
  3. Identyfikacyjna karta grupy krwi nie jest wydawana obligatoryjnie.
  4. Krwiodawca, który zechce otrzymać bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi zgłasza ten fakt osobie rejestrującej dawcę.
  5. Dawca, któremu identyfikacyjna karta przysługuję nieodpłatnie, otrzyma ją przy kolejnym zgłoszeniu się do oddania krwi lub jej składników bądź w innym ustalonym terminie.
  6. Karta grupy krwi wydawana będzie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowym Oddziale osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości.
  7. Nieodpłatne wydawanie  kart krwi nie dotyczy dawców autologicznych.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydanej honorowemu dawcy krwi, może być wystawiona nowa karta za opłatą 12 zł.

Wniosek o nadanie odznak i wydanie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi należy złożyć w najbliższym miejsca zamieszkania (zameldowania) Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze