Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Program szkoleń z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Szkolenie podstawowe w zakresie immunologii transfuzjologicznej

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej pracy w laboratorium wykonującym badania immunohematologiczne. Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników badań z zakresu serologii transfuzjologicznej. Efektem jest nabycie uprawnień do samodzielnego wykonywanie badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników badań potwierdzone zaświadczeniem dla lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych lub do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych dla techników analityki medycznej.

Adresaci:

Lekarze, diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej zatrudnieni w pracowni immunologii transfuzjologicznej. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest odbycie półrocznego stażu pracy w pełnym wymiarze godzinowym pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego z uprawnieniami do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników.

Wymagania formalne:

 1. Ksero z prawa wykonywania zawodu lekarz lub diagnosty laboratoryjnego
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu uwzględniające okres zatrudnienia, dział organizacyjny w którym zatrudniony jest pracownik oraz wymiar czasu pracy.
 3. Podanie o przeszkolenie.
 4. Kandydat do szkolenia musi posiadać wiedzę teoretyczną i umieć wykonać badania z zakresu podstawowego stosowanego w transfuzjologii tj.

Wymagania i umiejętności diagnostyczne:

 1. Kandydat do szkolenia musi posiadać wiedzę teoretyczną i umieć wykonać badania z zakresu podstawowego stosowanego w transfuzjologii tj.
  Grupy krwi ABO i RhD (technika probówkowa i mikrokolumnowa)
  Fenotyp Rh i antygen K (technika probówkowa)
  Wykrywanie przeciwciał (technika probówkowa i mikrokolumnowa)
  Próba zgodności (technika probówkowa i mikrokolumnowa).
 2. Kandydat musi umieć zorganizować sobie stanowisko pracy, wiedzieć jakie odczynniki dobrać do oznaczeń, umieć posługiwać się panelami charakterystyki antygenowej krwinek czerwonych. Musi umieć wykonać kontrolę dzienną zestawów odczynników, wiedzieć na czym polega kwalifikacja sprzętu i odczynników stosowanych w laboratorium.
 3. Kandydat musi znać podstawy teoretyczne i umieć wykonać praktycznie wszystkie rodzaje testów stosowanych w transfuzjologii (test solny, pośredni test antyglobulinowy, bezpośredni test antyglobulinowy, testy enzymatyczne) i wiedzieć jaki test zastosować do danego oznaczenia. Wymagana jest umiejętność oceny natężenia reakcji i prawidłowa interpretacja wyników uzyskanych badań. Wymagania odnoszą się zarówno do technik probówkowych jak również mikrokolumnowych.
  Kandydat musi umieć prawidłowo prowadzić dokumentację badań immunohematologicznych.
 4. Kandydat musi mieć podstawową wiedzę z zakresu organizacji polskiej służby krwi, zasad kwalifikacji serologicznej pobranej krwi, zasad uzyskiwania poszczególnych składników krwi oraz ich doboru dla biorców krwi.
 5. Kandydat musi znać podstawowe wymagania dobrej praktyki dotyczące immunologii transfuzjologicznej krwinki czerwonej.
 6. Kandydat musi znać podstawę prawną, która obowiązuje publiczną służbę krwi oraz podmioty lecznicze, w których odbywa się leczenie krwią i jej składnikami.

Czas trwania:

Szkolenia umawiane są indywidualnie, poprzez zgłoszenie potrzeby przeszkolenia pracownika przez zakład pracy. Szkolenie trwa 10 dni, 6 godzin dziennie (60 godz.). W jednym toku szkolenia może uczestniczyć max. 4 osoby.

Program szkolenia:

 Lp.

Zagadnienie

Liczba   godzin

1.          

Oznaczenie grupy krwi ABO i RhD

 •   Obowiązujące przepisy
 •   Trudności w oznaczeniu grupy
 •   Zasady doboru krwi dla pacjentów
 •   Różnice w oznaczeniu grupy dawców i biorców

Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi

6

2.          

Oznaczenie antygenów różnych układów grupowych krwinek czerwonych

 •   Częstość występowania poszczególnych antygenów
 •   Znaczenie kliniczne

3

3.          

Wykrywanie przeciwciał odpornościowych z zastosowaniem   różnych technik ( probówkowa, mikrokolumnowa)

6

4.          

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych na wybranych przykładach

 •   Różnicowanie przeciwciał przy wykorzystaniu   różnych testów
 •   różnicowanie allo i autoprzeciwciał
 •   zasady doboru krwi dla pacjentów immunizowanych

18

5.          

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy

 •   W układzie ABO
 •   W układzie Rh i innych układach grupowych   krwinek czerwonych
 •   Ocena miana przeciwciał
 •   Interpretacja wyników badań
 •   Dobór krwi dla dziecka z konfliktu

9

6.          

Próba serologicznej zgodności

 •   Rutynowy dobór krwi do transfuzji
 •   Pilna transfuzja
 •   Transfuzja uzupełniająca u noworodków
 •   Transfuzja u biorców z autoprzeciwciałami

12

 

7.   

Test zaliczający

2

8.   

Egzamin praktyczny

4

 

Zaliczenie:

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania uprawnień jest:

 • poprawne napisanie testu zaliczającego- wymagany próg 70%;
 • prawidłowe wykonanie badań zadanych na egzaminie praktycznym poparte wydaniem wyniku z interpretacją uzyskanych wyników (100%).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 nr 106 poz. 681)
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 823)
 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2021 r. poz. 504) z późniejszymi zmianami z dnia 11 maja 2022 ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1043).

Szkolenie dodatkowe
w zakresie immunologii transfuzjologicznej

Adresaci:

Lekarze, diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej zatrudnieni w pracowni immunologii transfuzjologicznej, którzy posiadają uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań, ale mieli przerwę w wykonywaniu badań dłuższą niż 2 lata.

Cel szkolenia:

Odnowienie i weryfikacja uprawnień do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników.

Wymagania formalne:

 1. Ksero z prawa wykonywania zawodu lekarz lub diagnosty laboratoryjnego
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu uwzględniające okres zatrudnienia, dział organizacyjny, w którym zatrudniony jest pracownik oraz wymiar czasu pracy.
 3. Podanie o przeszkolenie.

Czas trwania:

Szkolenia umawiane są indywidualnie, poprzez zgłoszenie potrzeby przeszkolenia pracownika przez zakład pracy. Szkolenie trwa 2 dni, 7 godzin dziennie (14 godz.). W jednym toku szkolenia może uczestniczyć max. 4 osoby.

Program szkolenia:

 Lp.

Zagadnienie

Liczba   godzin

1.          

Wykonanie pełnego badania próbki krwi:

 •   Badanie grupy ABD
 •   Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych
 •   Identyfikacja wykrytych przeciwciał
 •   Oznaczenie fenotypu krwinek badanych
 •   Dobór krwi do transfuzji
 •   Wykonanie próby zgodności,
 •   Wydanie wyniku

7

2.          

Wykonanie zadania np.   próba zgodności pacjenta z serią przypadkowych drenów- analiza uzyskanych   wyników badań.

5

3.          

Test   zaliczający

2

Zaliczenie:

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania uprawnień jest:

 • poprawne napisanie testu zaliczającego- wymagany próg 80% ;
 • prawidłowe wykonanie badań zadanych na szkoleniu poparte wydaniem wyniku
  z interpretacją uzyskanych wyników (100%).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 nr 106 poz. 681)
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 823)
 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2021 r. poz. 504) z późniejszymi zmianami z dnia 11 maja 2022 ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1043).

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze