Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Jak zorganizować akcję Honorowego Krwiodawstwa poza placówką RCKK

Wytyczne dla Organizatorów akcji ekipowego honorowego oddawania krwi

I  Postanowienia ogólne

1. Organizacją wyjazdowych akcji krwiodawstwa w RCKK w Rzeszowie zajmują się pracownicy Sekcji Marketingu i Promocji , ul. Wierzbowa 14 w Rzeszowie, tel. 17 867 20 30 wew. 63

2. Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest wyłącznie krew pełna.

3. Ekipowy pobór krwi organizowany jest od poniedziałku do piątku oraz w dni weekendowe, rejestracja Dawców w godzinach 7:00-15:00.

4. RCKK w Rzeszowie współpracuje z organami samorządowymi, Oddziałem Okręgowym i Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubami Honorowych Dawców Krwi Podkarpacia, zakładami pracy, parafiami, uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi, firmami prywatnymi, służbami mundurowymi.

5. Wyjazdy na ekipowy pobór krwi obejmują całe województwo podkarpackie.

6. Możliwa jest również rejestracja potencjalnych Dawców szpiku kostnego podczas ustalonej oddzielnie akcji wyjazdowej.

7. Wstępne zgłoszenie akcji krwiodawstwa może nastąpić telefonicznie lub osobiście w Sekcji Marketingu i Promocji, lecz właściwe pismo należy skierować do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z uzasadnieniem ekipowego poboru krwi, podając termin planowanej akcji, miejsce i godziny jej trwania.

8. Obie strony, zarówno Organizator jak i RCKK w Rzeszowie zobowiązane są do wzajemnego poinformowania o odstąpieniu od ekipy lub o wszelkich zmianach mających wpływ na jej przebieg.

II  Wytyczne dla  Organizatora akcji  Honorowego Krwiodawstwa z udziałem Krwiobusa

Wymiary Krwiobusa – Mobilnego Punktu Poboru Krwi

      długość:                      12,6m

      szerokość :                  2.50

      masa :                          18,5 t

      wysokość :                  3,80 m

Wyłącznie pełnoletni Organizator akcji:

1. Sprawdza miejsce planowanego ustawienia Krwiobusa, czyli warunki wjazdu i wyjazdu biorąc pod uwagę dane techniczne pojazdu (np. odpowiednio szeroka brama wjazdu, brak gałęzi drzew ocierających się o dach pojazdu, teren nie może być pod kątem nachylenia)

2. Zobowiązany jest wybierać takie miejsce organizowania ekipowego poboru krwi, w którym jest zapewniony bezpośredni dostęp do internetu przez gniazdko RJ-45 lub poprzez sieć radiową WI-FI jako pewny dostęp do bazy Banku Krwi, gdyby modemy sieci komórkowej w posiadaniu ekipy RCKK Rzeszów nie miały łączności

3. Obowiązkowo zapewnia dostęp do czystych toalet (ciepła woda, mydło, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe) oraz bezpieczeństwo podczas trwania akcji

4. W miarę możliwości zapewnia dostęp do zasilania 230V i prądu zmiennego 63A lub 32A (ambulans jest wyposażony w dwa przedłużacze o dł. 50m, a także w agregat prądotwórczy, gdyby nie było dostępu do prądu zmiennego)

5. uzyskuje i przechowuje pisemne pozwolenie od właściciela terenu (jeżeli sam nie jest kompetentny, decyzyjny) na usytuowanie ambulansu we wskazanym terminie i miejscu, które to dokumenty przesyła do RCKK w Rzeszowie faxem – 17 867 20 37 lub pocztą

6. promuje akcję krwiodawstwa na pobliskim terenie (materiały promocyjne można uzyskać w RCKK w Rzeszowie)

7. każde miejsce, gdzie będzie organizowana akcja pobierania krwi z udziałem ambulansu wymaga wcześniejszej akceptacji pracownika Sekcji Marketingu i Promocji RCKK w Rzeszowie

III  Warunki wymagane dla pomieszczenia do celów ekipowego poboru krwi

1. Odpowiednia powierzchnia umożliwiająca komunikację dawców i personelu (min. 100 m2)

2. Odpowiednio wydzielone miejsce do badania lekarskiego zapewniające prywatność dawcom

3. Sprawne gniazdka o zasilaniu 230V ( min. 2-3)

4. Internet poprzez dostęp: - bezpośrednio przez gniazdko RJ-45

                                            - bezpośrednio poprzez sieć radiową WI-FI

5. Właściwe oświetlenie i wentylacja, temperatura (optymalna 18-24Co)

6. Dostęp do sanitariatów o odpowiedniej czystości (ciepła woda, mydło, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe)

7. Łatwo zmywalne powierzchnie

8. Odpowiednia ilość stołów i krzeseł do wypełniania ankiet dla Krwiodawców (min. 3 stoły i 8-10 krzeseł)

    i dla ekipy RCKK Rzeszów (10-12 stołów i 15 krzeseł)

9. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca parkingowego dla pojazdu z przyczepą możliwie najbliżej wejścia

IV  Właściwa akcja krwiodawstwa

1. Celem przygotowania stanowisk pracy zespół ekipowy przybywa na miejsce akcji ok. 15-30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia akcji

2. Organizator (lub osoba przez niego wskazana) powinien być obecny na miejscu i koordynować akcją

3. O ewentualnej zmianie ustalonych przed akcją godzin rejestracji Dawców decyduje kierownik ekipy: na wniosek organizatora, w sytuacjach zagrożenia zdrowia dawców i personelu, awarii sprzętu, na polecenie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie

4. Po  zakończeniu  akcji  zespół  zabiera  ze  sobą  wszelkie  odpady  medyczne  i  komunalne z miejsca akcji oraz porządkuje miejsce ekipy przy współpracy z Organizatorem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze