Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Akty prawne

Podstawą działania Służby Krwi w Polsce są : 

Dyrektywy unijne:

 • Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 ustalająca standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa pobierania, badania, przetwarzania, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników i zastępująca Dyrektywę 2001/83/WE
 • Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z 22 marca 2004 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca szczegółowych wymagań technicznych dla krwi i jej składników.
 • Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z 30 września 2005 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach
 • Dyrektywa Komisji 2005/62/WE z 30 września 2005 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi

Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 (tj; Dz.U. 2017, poz. 1371), która określa zasady pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu oraz warunki zapewniające ich dostępność, a także zadania oraz organizację publicznej służby krwi (art. 1).

Najważniejsze rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi (Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 794)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1282)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 2433)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1724)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 2602)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017  grudnia 2004 r. w sprawie określania rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych , których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 235)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2017r. w sprawie ligitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1677)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 1741)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określania sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1607)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1026)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 918 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2098)
 13. Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 9  czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min.Zdrowia z dnia 2017 r. poz 63)
 14. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakosci oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakosci, w zakresie krwi i jej składników
 15. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w zwiazku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. z 2017 r. poz 1742)

UWAGA:
           Teksty Ustaw i Rozporządzeń Ministra Zdrowia można pobrać z: Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze